sobota, 31 grudnia 2011

Sprawdź czy jesteś uprawniony do odszkodowania za mienie zaburzańskie?

W większości przypadków już  nie żyją właściciele posiadłości za obecną granicą. Jednak prawo do odszkodowania przeszło zostaje odziedziczone po przez ich spadkobierców.

W myśl przepisów uprawnienia może realizować tylko jeden ze spadkobierców, wspólnie przez nich wskazany lub przy braku porozumienia wybrany przez sąd w postępowaniu o dział spadku.

Krąg spadkobierców ustala Kodeks Cywilny w księdze: "Spadki".

Szacuje się, że wciąż pozostaje od 80-90 tyś osób uprawnionych do odszkodowania. 

 

Jakie potrzebujesz dokumenty aby złożyć wniosek o zwrot pienieniędzy za mienie zaburzańskie

Dokumenty wymagane do składania wniosku o rekompensaty

 • wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej uprawnienia do tzw. mienia zabużańskiego. 
 • opis pozostawionej nieruchomości (zgodny z dowodami w sprawie) 
 • dokumenty dowodowe potwierdzające pozostawienie nieruchomości, jej rodzaj i powierzchnię oraz fakt repatriacji/ewakuacji (przekroczenia granicy) przez właścicieli mienia; 
 • operat szacunkowy wartości pozostawionych nieruchomości, wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego; 
 • jeżeli wartość nieruchomości jest nie większa niż 100.000 zł w miejsce operatu szacunkowego wystarczy załączyć oświadczenie uprawnionego o wartości pozostawionych nieruchomości oraz o ewentualnych obciążeniach hipotecznych tych nieruchomości (w oparciu o publikowaną okresowo przez GUS informację o średnich cenach nieruchomości na obszarach poszczególnych województw z uwzględnieniem współczynników określonych w załączniku do rozporządzenia); 
 • oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień związanych z mieniem pozostawionym poza granicami kraju w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.
źródło http://www.lwowiak.republika.pl/

  sobota, 24 grudnia 2011

  Podatki od mienia zabużańskiego

  Osoby, które są uprawnione do otrzymania rekompensaty za mienie zabużańskie nie płacą podatku podatku dochodowego. Nie trzeba nawet zgłaszać w urzędzie skarbowym uzyskania mienia zabużańskiego.

  Z podatku są także zwolnione przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w związku z realizacją prawa do rekompensaty za utracone mienie zabużańskie „do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi wartości tej rekompensaty w cenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego z dnia nabycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego” art. 21 ust. 1 pkt 30a ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Sprzedaż nieruchomości dokonaną w ramach realizacji prawa do rekompensaty za utracone mienie zabużańskie jest także zwolniona od podatku od czynności cywilno prawnych do wysokości kwoty odpowiadającej wartości zrealizowanego prawa do rekompensaty zgodnie z  ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno prawnych w art. 9 w pkt 15

  Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn art. 4 ust. 1 pkt 16 zwalnia się od podatku spadki i darowizny

  Podatek VAT a mienie zabużańskie 
  Osoby nabywające na własność nieruchomości stanowiące Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT, lecz nie jest wyjaśnione nigdzie czy opłaty podatku VAT winny być w gotówce, czy potrącane z rekompensaty za pozostawione mienie.
  Jeżeli nabywcy obciążani byliby opłatami podatku VAT w gotówce, to dopłacali by do uzyskanych odszkodowań. Nie jest nigdzie wyjaśnione kto powinien pokrywać należności podatku VAT, Skarb Państwa, który zobowiązał się do realizacji odszkodowań czy nabywca zabużanin". 
  Sprzedaż nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towarów (która jest objęta podatkiem VAT), ponieważ istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów, a wynagrodzeniem będącym świadczeniem wzajemnym. Dostawcę towarów musi łączyć z odbiorcą stosunek prawny z którego wynika obowiązek dostawy towarów oraz wynagrodzenie które musi być wyrażone w pieniądzu, co jednak nie oznacza, że musi mieć postać pieniężną. Dostawa towarów pod tytułem prawnym wskazującym obowiązek dostawy towarów oraz wysokość wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
    Prawo ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami kraju określa wartość wyrażoną w pieniądzu co potwierdza fakt, iż w zapłatę ceny (jaką nabywający nieruchomość zobowiązany jest zapłacić).
  Wobec powyższego czynność sprzedaży nieruchomości jest odpłatną dostawą towarów, a podatnik (Starostwo w XXX) winien odprowadzić podatek VAT od dokonanej transakcji.
   Inaczej rzecz ujmując jednostka państwowa musi zapłacić podatek, ale obywatel już nie.
   źródło: poradapodatkowa.pl

  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w zamian za mienie zabużańskie jest wolny od podatku?
  przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w zamian za mienie pozostawione za granicą  jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

  Jeżeli chcesz uzyskać specjalistyczną poradę kliknij tutaj.